NE120解决方案

方案介绍:
NE120高性能光纤网卡特别适用于网吧、中小手机赢钱得捕鱼游戏及智能小区等网络中。无需共享总线即可用于光纤网络中得千兆位以太网连接。可具备效均衡多个CPU间得网络负载,从而为多处理器系统提供出色得性能,显著降低CPU利用率。配合Netcore千兆上联智能网管交换机或千兆管理型交换机,可组建经济高效得光纤网络。
相关产品:
         NR255P         上网行为管理路由器
         NSW1824      千兆安全交换机
         NSD1324D    千兆交换机

相关产品

暂时不内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。

你可能还想找

暂时不内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。